Servei de Bar

Servei de Bar – Cantina del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 (Expedient CET-3-2016)

 1. Entitat adjudicadora
 • Centre i localitat que tramita l’expedient: Complex Educatiu de Tarragona
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Centre: Complex Educatiu de Tarragona
  • Domicili i codi postal: Autovia de Salou s/n
  • Telèfon: 977 556 105
  • Fax: 977 556 323
  • correu electrònic: gerent@complexeducatiudetarragona.cat
  • Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
 • Número d’expedient: CET – 03 – 2016
 1. Objecte del contracte
 • Tipus de contracte: Contracte de serveis
 • Descripció: Servei de Bar-cantina del Complex Educatiu de Tarragona
 • Lloc d’execució:
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006
 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016
 • Admissió de pròrroga: Si
 • CPV: 55510000-8
 1. Tramitació i procediment
 • Tramitació ordinària
 • Procediment negociat especial
 • Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.
 1. Valor estimat del contracte
 • No escau
 1. Pressupost base de licitació
 • Imports unitaris: segons consten en les relacions de preus de l’annex A del Plec de prescripcions tècniques.
 1. Garantia
 • Equivalent a l’import d’un trimestre del cànon per compensar les despeses per l’ús de les instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua, gas, electricitat), d’acord amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques.
 1. Requisits del contractista
 • Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.
 1. Presentació de les ofertes
 • Data límit de presentació: El dia 13 d’octubre de 2015 fins a les 14:00 hores. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
 • Modalitat de presentació: presencial
 • Lloc de presentació:
  • Horari de 09.00 h a 14.00 h
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006

Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, des de l’obertura de les ofertes.

Tarragona,  28 de setembre de 2015

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

RESOLUCIÓ