Seguretat i vigilància

Servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona (Expedient CET-01-2017)

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c.2) Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.3) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 556 105

c.5) Telefax:

c.6) Correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.complexeducatiudetarragona.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 d’abril de 2016

d) Número d’expedient: CET-01-2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de vigilància i seguretat del Complex Educatiu de Tarragona

c) Lloc d’execució/lliurament:

c.1 Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.2 Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2017, o data de la signatura del contracte si és posterior, fins al 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: sí

f) CPV: 79714000-2

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada

b) Procediment: obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte: 354.838,95 €, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 161.290,43 euros (IVA exclòs)

Import total: 195.161,42 euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil. En el cas de que la publicació de l’anunci al DOGC sigui posterior al dia 11 de maig de 2016, el termini per presentar la documentació quedarà prorrogat automàticament fins que s’hagi complert el termini de 15 dies naturals d’exposició al DOGC. La data de tramesa de l’anunci al DOUE és 18 de març de 2016.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (Horari: de 09 h. a 14 h.)

c.2) Domicili, localitat i codi postal: Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de millores: sí quant a propostes organitzatives per prestar el servei.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Autovia de Salou s/n

c) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Data i hora: 3 de maig de 2016. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil. En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de proposicions. En el cas de que la publicació de l’anunci al DOGC sigui posterior al dia 11 de maig de 2016, el termini per fer l’obertura de la documentació del sobre B quedarà prorrogat fins que s’hagi complert el termini de 15 dies naturals d’exposició al DOGC.

e) Hora: 12 h.

Nota: es modifica el lloc d’obertura del sobre B, que serà als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona.

Adreça: Carrer Sant Francesc, 7

Localitat i codi postal: 43003 Tarragona

Data i hora: 3 de maig de 2016 a les 12 hores

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació: www.complexeducatiudetarragona.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Tarragona, 18 de febrer de 2016

Sílvia Rodes Guedes

Directora de l’òrgan de gestió del Complex Educatiu de Tarragona

COMPOSICIÓ DE LA MESA

Nota: Es modifica la composició de la mesa de contractació de la següent manera:

PRESIDENTA Sra. Regina Fornós Fàbregues

VOCAL 1 Sr. Jaume Escudé Pallarés

VOCAL 2 Sra. Teresa Ordobàs Martínez

VOCAL 3 Sra. Laura Castel Fort

VOCAL 4 Sra. Eva Marin Rodao

SECRETÀRIA Sra. Mireia Viñals Luque

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Nota: Modificació del PPT a l’apartat “IMPORTS UNITARIS, IVA EXCLÒS” de la pàgina 6 .

On diu:

” L’import de sortida per hora és de 14,41 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en dia laborable i 15,27 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en diumenges i festius. Pel que fa a les hores nocturnes, el preu de sortida per hora és de 15,49 € IVA exclòs per a dies laborables i  16,35 € IVA exclòs per a diumenges i festius.

    · Auxiliar de vigilància diürn caps de setmana i festius.

Per al 2017, s’estima un volum de 1.508 hores diürnes,  corresponents als dies de cap de setmana i festius.

L’import de sortida per hora és de 12,54 € IVA exclòs per als caps de setmana i dies festius.”

Ha de dir:

“L’import de sortida per hora és de 14,59 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en dia laborable i 15,45 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en diumenges i festius. Pel que fa a les hores nocturnes, el preu de sortida per hora és de 15,67 € IVA exclòs per a dies laborables i  16,53 € IVA exclòs per a diumenges i festius.

    · Auxiliar de vigilància diürn caps de setmana i festius.

Per al 2017, s’estima un volum de 1.508 hores diürnes, corresponents als dies de cap de setmana i festius.

L’import de sortida per hora és de 12,82 € IVA exclòs per als caps de setmana i dies festius.”

Nota informativa:

L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-01-2017 del contracte de serveis de vigilància i seguretat al Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dilluns dia 11 de juliol de 2016, a les 12.00 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

Comunicació obertura sobre C

Anunci DOGC Núm. 7091 – 4.4.2016

Anunci BOE Núm. 80 – 2.4.2016

RESOLUCIÓ