Servei de papereria

Servei de papereria del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017

1. Entitat adjudicadora

 • Centre i localitat que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Centre: Complex Educatiu de Tarragona
  • Domicili i codi postal: Autovia de Salou s/n
  • Telèfon: 977 556 105
  • Fax: 977 556 323
  • correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat
  • Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
 • Número d’expedient: CET–03-2017

2. Objecte del contracte

 • Tipus de contracte: Contracte de serveis
 • Descripció: Servei de papereria del Complex Educatiu de Tarragona
 • Lloc d’execució:
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006
 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017
 • Admissió de pròrroga: Si
 • CPV: 30199000-0

3. Tramitació i procediment

 • Tramitació ordinària
 • Procediment obert simplificat
 • Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.

4. Valor estimat del contracte

 • 3.850.- € (correspon al preu del cànon anual del termini d’execució del contracte, més les possibles pròrrogues, més les possibles modificacions)

5. Pressupost base de licitació

 • L’import del cànon anual: 1.750.- €
 • La determinació del preu de l’oferta econòmica és el preu de mercat. Els imports a oferir són unitaris segons consten en les relacions de preus de l’annex A del Plec de prescripcions tècniques.

6. Garantia

 • Equivalent a l’import d’un trimestre del cànon (525.- €) per compensar les despeses per l’ús de les instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua, gas, electricitat), d’acord amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques.

7. Requisits del contractista

 • Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes

 • Data límit de presentació: 23 de desembre de 2017
 • Lloc de presentació:
  • Horari de 09.00 h a 14.00 h
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006

Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, des de l’obertura de les ofertes.

Tarragona, 9 de desembre de 2016

Resolució adjudicació contracte

Resolució d’inici i aprovació d’un expedient de contractació

Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques

Acta de la Mesa de Contractació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona núm. 3

Informe tècnic

Quadre de puntuacions (proposta tècnica i econòmica)

Nota informativa: L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-03-2017 del contracte de serveis de papereria del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dilluns dia 16 de gener de 2017, a les 9.30 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

Nota informativa: Es modifica la composició de la mesa de contractació de la següent manera:

PRESIDENTA Sra. Mireia Viñals Luque

VOCAL 1 Sr. Julio Elgarrista Aragones

VOCAL 2 Sra. Sílvia Reig Boronat

VOCAL 3 Sra. Nuria Riambau Virgili

VOCAL 4 Sra. Irene Alvarez Moya

El vocal 4 també actuarà com a secterària de la Mesa.