Manteniment instal·lacions

Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoil del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017 (Expedient CET-02-2017)

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona

c.2) Domicili: Autovia de Salou s/n

c.3) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 556 105

c.5) Telefax:

c.6) Correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.complexeducatiudetarragona.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d’expedient: CET-02-2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoli del Complex Educatiu de Tarragona

c) Lloc d’execució/lliurament:

c.1 Domicili: Autovia de Salou s/n

c.2 Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2017, o data de la signatura del contracte, fins al 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 50720000-8

3. Tramitació i procediment

a)    Tramitació: ordinària i anticipada

b)    Procediment: obert

c)    Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte (VEC): 103.400 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net:      47.000 euros (IVA exclòs)

Import total:    56.870 euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

Per poder participar en aquesta licitació, les empreses han de presentar (en el sobre A) un certificat o diligència emès pel Complex Educatiu de Tarragona, en el que acrediti que un tècnic competent en la matèria ha visitat les instal·lacions objecte del contracte i n’ha comprovat l’estat real.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació*: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona (Horari: de 9.00 h. a 14.00 h.)

c.2)Domicili, localitat i codi postal: l’esmentat al punt 1) c 2) d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant el fax o el correu electrònic que s’esmenten en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants o millores: sí quant a major freqüència de treball i  prestacions addicionals a les descrites en el plec de prescripcions tècniques, sense increment de cost.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

 * Les ofertes es podran presentar fins el dia 15 de desembre de 2016 a les 14.00h al Complex Educatiu de Tarragona

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Domicili: Autovia de Salou s/n

c) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Data i hora: set dies naturals comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 12 h.

Nota informativa: Està previst que l’obertura del sobre B sigui el dia 22 de desembre de 2016 a les 9.00 hores al Complex Educatiu de Tarragona.

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació: http://www.complexeducatiudetarragona.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

Nota informativa: L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-02-2017 del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoli del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dimecres dia 11 de gener de 2017, a les 9.30 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Tarragona, 1 de desembre de 2016

La directora de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Sílvia Rodes Guedes

Resolució adjudicació contracte

Acta de la Mesa de Contractació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Informe tècnic

Quadre de puntuacions (tècnica i econòmica)

Resolució d’inici i aprovació de l’expedient de contractació

COMPOSICIÓ DE LA MESA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES