Manteniment instal·lacions

Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, climatització i gas del Complex Educatiu de Tarragona (codi expedient CET-02-2019)

En data 25 de febrer de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, climatització i gas del Complex Educatiu de Tarragona.

Podeu accedir a la documentació i tota la informació sobre la licitació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=43170999&reqCode=viewCn&idCap=202184&

Tota la informació sobre la licitació es publicarà al Perfil de Contractant de la seu de la plataforma electrònica de Contractació Pública.