Aliances

Les aliances entre administracions

Projecte Barnahus

Projecte CRITC

És la primera unitat de recerca, innovació i transferència del coneixement creada a Catalunya, gràcies a la col·laboració entre el Departament de Treball- Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Educació, amb la voluntat de potenciar la creació de connexions entre la formació reglada, no reglada i informal, que permetin donar una resposta ràpida, eficaç, eficient i sostenible a les necessitats de la societat, l’economia i les empreses.

El futur planteja nous reptes, ja que les noves tecnologies suposaran el sorgiment de noves professions i la necessitat d’adaptar les competències de molts professionals, treballadors i persones en recerca de feina.

El CRITC és l’eina que ha d’afavorir les aliances, des d’una visió territorial, entre els agents econòmics, empresarials, sindicats, administracions, universitat i ciutadania, per tal d’adaptar els programes de formació ocupacional i millorar de les competències en les noves professions del futur, basades en els reptes que impulsa la Comissió de la Unió Europea:

  • Aprofitar la tecnologia digital per plantejar noves oportunitats, fonamentades en la intel·ligència artificial, les xarxes 5G, la computació al núvol i l’Internet de les coses.
  • Aplicar l’estratègia del Pacte Verd Europeu aprofitant les tecnologies digitals per reduir l’impacte negatiu del canvi climàtic i protegir el medi ambient.
  • Integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l’Agenda 2030 en el Pacte Verd Europeu, com a oportunitat de creació de nous llocs de treball per poder desplegar un creixement sostenible i integrador a partir d’una economia moderna, basada en l’ús eficient dels recursos i sense emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El Pacte Verd Europeu considera, amb bon criteri, que les escoles i els centres de formació són els espais per traslladar als alumnes, pares i resta de la comunitat educativa la informació sobre els canvis a implementar per fer possible la transició verda amb èxit.

El reciclatge professional i la millora de les competències són bàsiques per promoure la transició ecològica. Per mitjà del Fons Social Europeu es preveu línies d’ajut per ajudar els treballadors europeus a adquirir les competències i poder migrar des de sectors econòmics en declivi a d’altres en expansió.

Treballs en benefici de la comunitat

Programa d’acollida i transició a la integració de JOMIS

Les aliances públicoprivades

En l’àmbit privat tenim l’experiència exitosa del projecte educatiu de l’Escola Solc (CEEPSIR), on es treballa per l’atenció permanent o transitòria de més de 90 alumnes d’entre 3 i 21 anys, amb necessitats educatives especials derivades de:

  • Una discapacitat intel·lectual moderada o severa.
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament i de l’espectre autista.
  • Trastorns de conducta.

Entre les feines que porten a càrrec a l’Escola Solc, convé posar en valor els següents compromisos:

  • Potenciar al màxim les capacitats dels alumnes a nivell cognitiu, psicomotriu, afectiu i psicosocial.
  • Compensar i optimitzar les habilitats i competències de cada persona per millorar d’una manera individualitzada el procés de desenvolupament, aprenentatge i adaptació a l’entorn sociocultural.