Aliances

Les aliances entre administracions

Les aliances públicoprivades

En l’àmbit privat tenim l’experiència exitosa del projecte educatiu de l’Escola Solc (CEEPSIR), on es treballa per l’atenció permanent o transitòria de més de 90 alumnes d’entre 3 i 21 anys, amb necessitats educatives especials derivades de:

  • Una discapacitat intel·lectual moderada o severa.
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament i de l’espectre autista.
  • Trastorns de conducta.

Entre les feines que porten a càrrec a l’Escola Solc, convé posar en valor els següents compromisos:

  • Potenciar al màxim les capacitats dels alumnes a nivell cognitiu, psicomotriu, afectiu i psicosocial.
  • Compensar i optimitzar les habilitats i competències de cada persona per millorar d’una manera individualitzada el procés de desenvolupament, aprenentatge i adaptació a l’entorn sociocultural.