Camp d’aprenentatge

El Camp d’Aprenentatge Ciutat de Tarragona és un servei educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix la possibilitat de fer estades o sortides a l’alumnat dels centres docents.  Facilita als nois i a les noies la descoberta i l’estudi d’un medi urbà, centrat en aquesta històrica població i el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

El CdA disposa d’aules tematitzades que es troben al Campus, per les quals cada any passen més de 1.200 alumnes d’escoles i instituts d’arreu del país per tal de participar en sessions d’un dia o estades d’entre un i tres dies al Campus.

Hi desenvolupen tallers d’interpretació sobre els valors territorials de Tarragona, en els seus àmbit cultural (de la Tarragona Romana), de l’activitat industrial així com d’informació sobre el paper rellevant que té el Port de Tarragona tant en el comerç internacional com en l’explotació pesquera.

Les activitats d’aquest Camp d’Aprenentatge van adreçades als alumnes de centres docents d’edats compreses entre els 4 i els 20 any

Objectius

  • Posar a l’abast dels centres els mitjans didàctics necessaris per al coneixement i la comprensió de les restes d’una ciutat que canvia i evoluciona al llarg del temps.
  • Fer conèixer als alumnes la necessitat de les relacions i la interdependència de la ciutat amb el nostre territori.
  • Conèixer i comprendre l’estructura urbana d’una ciutat.
  • Potenciar el treball de camp com una eina didàctica bàsica per al coneixement de l’entorn.
  • Sensibilitzar als estudiants vers la necessitat de conèixer, respectar i estimar el medi que ens envolta.
  • Posar els nois/es en contacte amb el medi físic, econòmic, industrial i social de la ciutat i el seu camp d’influència.
  • Procurar que els alumnes desenvolupin tècniques d’investigació i de treball científic.