Servei Educatiu

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar amb els següents objectius:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Tarragonès.

Quins serveis ofereixen?

 • Formació, assessorament i recursos als docents a través del Centre de Recursos Pedagògics (CRP).
 • Assessorament i orientació psicopedagògica als professorat i centres educatius per gestionar la diversitat i les necessitats especials de l’alumnat i famílies, per mitjà dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).
 • Assessorament i orientació a les escoles amb aules d’acollida, així com als projectes de convivència i lingüístics i els plans de lectura dels centres, per mitjà dels professionals dels Equips d’assessorament i orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC).  

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Contactant directament amb els diferents serveis:

 • CRP:     Trucant al telèfon 977 92 28 70 o enviant un correu electrònic a crp-tarragones@xtec.cat (e3900034@xtec.cat)
 • EAP-A: Trucant al telèfon 977 92 28 71 o enviant un correu electrònic a e3907121@xtec.cat
 • EAP-B: Trucant al telèfon 977 92 28 72 o enviant un correu electrònic a e3907124@xtec.cat
 • ELIC:    Trucant al telèfon 977 92 28 74