Servei Educatiu


Els professionals dels Serveis Educatius de Zona (SEZ) ofereixen:

 • Formació, assessorament i recursos als docents a través del Centre de Recursos Pedagògics (CRP).
 • Assessorament i orientació psicopedagògica als professorat i centres educatius per gestionar la diversitat i les necessitats especials de l’alumnat i famílies, per mitjà dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).
 • Assessorament i orientació a les escoles amb aules d’acollida, així com als projectes de convivència i lingüístics i els plans de lectura dels centres, per mitjà dels professionals dels Equips d’assessorament i orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC).  
 • Organització de tallers interpretatius organitzats pel Camp d’Aprenentatge del Tarragonès (CdA).
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és hands-1838659_1920-1024x685.jpg

Els Serveis Educatius

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Tarragonès.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Contactant directament amb els diferents serveis:

 • CRP:     Trucant al telèfon 977 92 28 70 o enviant un correu electrònic a crp-tarragones@xtec.cat (e3900034@xtec.cat)
 • EAP-A: Trucant al telèfon 977 92 28 71 o enviant un correu electrònic a e3907121@xtec.cat
 • EAP-B: Trucant al telèfon 977 92 28 72 o enviant un correu electrònic a e3907124@xtec.cat
 • ELIC:    Trucant al telèfon 977 92 28 74
EDUCACIÓ I SUPORT AL PERSONAL DOCENT PER UNA ATENCIÓ INTEGRAL A LA COMUNITAT EDUCATIVA:
 • Els professionals dels Serveis Educatius de Zona, SEZ, ofereixen:
  • Formació, assessorament i recursos als docents a través del CRP.
  • Assessorament i orientació psicopedagògica als professorat i centres educatius per gestionar la diversitat i les necessitats especials dels alumnes i famílies, a través dels EAP.
  • Orientar i assessorar a les escoles amb aules d’acollida així com assessorar els projectes de convivència, lingüístics i els plans de lectura dels centres, a través dels professionals dels ELIC. 
  • Organització de tallers interpretatius organitzats pel Camp d’Aprenentatge del Tarragonès.
   • El CdA disposa d’aules tematitzades que es troben al Campus, per les quals cada any passen més de 1.200 alumnes d’escoles i instituts d’arreu del territori per participar de tallers d’un dia o d’estades d’entre 1 3 dies al Campus, on desenvolupen tallers d’interpretació sobre els valors territorials de Tarragona en els seus àmbit cultural de la Tarragona Romana, de l’activitat industrial així com d’informació sobre el paper rellevant que te el Port de Tarragona tant en el comerç internacional com en l’explotació pesquera.