Pla Català de l’Esport

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

  • Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar
  • Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
  • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar


El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

  • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Educació i de la Presidència (Secretaria General de l’Esport)
  • Centres educatius públics i concertats
  • Consells Esportius
  • Ajuntaments