Valors

Els nostres valors de servei públic

Font: Codi ètic del servei públic de Catalunya. Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre

Més informació:

Els nostres compromisos

Els valors de referència definits pel marc ET2020, que inspiren l’actuació són:

Afavorir a nivell del Campus Educatiu de Tarragona, uns serveis, instal·lacions i un treball col·laboratiu amb els instituts, els serveis educatius i la resta d’entitats als que prestem serveis, per fer possible:

  • Un nivell d’integració de com a mínim el 95% dels infants en la educació preescolar.
  • Reduir a menys del 15% els joves de 15 anys amb aptituds insuficients en lectura, matemàtiques i ciències.
  • Reduir per sota del 10% el percentatge d’abandonament dels estudis o la formació entre els 18 i 24 anys.
  • Treballar per assolir que més del 40% de la població d’entre 30 i 40 anys hagi finalitzat algun tipus de formació d’educació superior.
  • Assolir que més del 15% de la població adulta participi en activitats de formació.
  • Treballar per a que un 6% o més dels joves entre els 18 i 34 anys amb titulació de formació professional hagi cursat algun període d’estudis o formació a l’estranger.
  • Acció continua per assolir que al menys un 82% dels titulats del Campus, puguin tenir un lloc de treball dins els tres anys següents a la finalització dels estudis