Direcció i gerència del Campus

El Complex Educatiu de Tarragona té els orígens en la Universitat Laboral de Tarragona. L’any 1978 la Universitat Laboral es va transformar en Centre d’Ensenyaments Integrats i el 1980 va ser transferit a la Generalitat de Catalunya.

El Complex Educatiu de Tarragona té unes característiques que el fan ser un equipament únic i singular a Catalunya, per les dimensions de la superfície que ocupa, els serveis, instal·lacions i espais que s’ubiquen en el seu recinte, les prestacions que ofereix, i l’elevat nombre d’alumnes, professorat, treballadors i d’altres ciutadans que diàriament utilitzen els referits serveis, instal·lacions i espais

Es crea l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, com a òrgan amb autonomia de gestió, sense personalitat jurídica, dependent dels Serveis Territorials del departament competent en matèria educativa, a Tarragona.

Organigrama funcional de la direcció i gestió del Campus Educatiu de Tarragona