Direcció i gerència del Campus

DECRET 188/2015, de 25 d’agost, de creació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

El Complex Educatiu de Tarragona té els orígens en la Universitat Laboral de Tarragona. L’any 1978 la Universitat Laboral es va transformar en Centre d’Ensenyaments Integrats i el 1980 va ser transferit a la Generalitat de Catalunya.

El Complex Educatiu de Tarragona té unes característiques que el fan ser un equipament únic i singular a Catalunya, per les dimensions de la superfície que ocupa, els serveis, instal·lacions i espais que s’ubiquen en el seu recinte, les prestacions que ofereix, i l’elevat nombre d’alumnes, professorat, treballadors i d’altres ciutadans que diàriament utilitzen els referits serveis, instal·lacions i espais

Es crea l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, com a òrgan amb autonomia de gestió, sense personalitat jurídica, dependent dels Serveis Territorials del departament competent en matèria educativa, a Tarragona.

Organigrama funcional de la direcció i gestió del Campus Educatiu de Tarragona