Bases d’organització

BASES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA I CRÈDITS DE SÍNTESI
OBJECTIUS:

 • Estimular els nois i noies en la recerca i l’elaboració dels treballs que es proposen dur a terme.
 • Reconèixer l’esforç fet pels alumnes i el professorat.
 • Donar conèixer els resultats dels treballs a la comunitat: altres alumnes, professorat, familiars, empreses i d’altres.
 • Impulsar habilitats comunicatives, d’argumentació i de treball en grup de l’alumnat
 • Intercanviar idees sobre les temàtiques dels treballs presentats entre alumnat i professorat de diversos centres.
 • Obtenir orientació i informació sobre estudis universitaris.
 • Oferir idees i suggeriments als alumnes de primer sobre l’elaboració del Treball de Recerca i del Crèdit de Síntesi.

DESCRIPCIÓ:

Exposició pública per part dels alumnes de segon curs dels treballs de recerca i crèdits de síntesi. Acte adreçat a tota la comunitat educativa i especialment als alumnes de primer curs

ORGANITZACIÓ: 

Cada centre presentarà el nombre de treballs i crèdits que li pertoqui, segons s’especifica en el punt 3 d’aquestes bases, dels estudis de Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i Ciències Socials i d’Arts i de Cicles Formatius de Grau Superior de qualsevol família professional.
Es lliurarà a l’organització la fitxa resum del treball i els material necessaris per a la seva exposició.
L’exposició dels treballs seleccionats serà d’un màxim de 10 minuts, es poden utilitzar les eines de presentació que el/la ponent cregui convenient. Per qüestions logístiques l’alumnat que utilitzi aquests tipus de suport farà la petició de les eines que necessiti per fer la presentació en el full d’inscripció. Amb els fulls resum seleccionats és farà una publicació per ser distribuïda als centres de la zona i a l’alumnat participant.
Es lliurarà un diploma al final de l’acte a cada alumne ponent.

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ: 

 1. Hi pot participar l’alumnat de segon curs dels estudis de Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i Ciències Socials i d’Arts i de Cicles Formatius de Grau Superior de qualsevol família professional, que hagin estat seleccionats prèviament als diferents centres dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona. El criteri de selecció el fixarà cada centre.
 2. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius, de creació pròpia.
 3. Cada centre docent pot presentar un màxim de treballs en relació a les línies de Batxillerat que té adjudicades per a cada una de les modalitats de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i Ciències Socials i d’Arts i de Cicles Formatius de Grau Superior de qualsevol família professional. Aquest màxim de treballs per modalitat s’especifica en 2 per aquells centres que tinguin adjudicada 1 línia, en 4 per aquells centres que tinguin adjudicades 2 línies, en 6 per aquells centres que tinguin adjudicades 3 línies i en 8 per aquells centres que tinguin adjudicades 4 línies. S’oferirà la possibilitat d’inscripció “En reserva” en aquells casos que se superi el màxim d’inscripció establerta per centre. L’admissió de les inscripcions “En reserva” es comunicarà en finalitzar la inscripció dels participants i vindrà determinada per l’aforament disponible.
 4. L’acte de celebració del XVII Fòrum – 2024 tindrà lloc el dijous 18 d’abril de 2024 per les modalitats de Ciències i Tecnologia,  i de Cicles Formatius de Grau Superior i el divendres dia 19 d’abril de 2024 per les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, i d’Arts
 5. L’organització confeccionarà una llista amb l’ordre en el que s’hauran d’exposar els treballs.
 6. L’organització es reserva el dret de difondre el resum dels treballs, total o parcialment, a través de qualsevol suport o mitjà.
 7. Els centres podran inscriure alumnes assistents de primer curs al Fòrum malgrat el mateix centre no tingui inscrit cap alumne participant que presenti el seu treball de recerca, tanmateix no s’acceptarà la participació amb la presentació de treballs de recerca als alumnes d’aquells centres que no inscriguin cap alumne assistent de primer curs.
 8. L’organització, en funció dels espais de que es disposin per fer l’activitat, fixarà per a cada centre el nombre d’alumnes de primer curs que podran assistir. En tot cas, es procurarà, si la capacitat dels espais on es realitzi el fòrum ho permet, que hi puguin assistir el màxim nombre d’alumnes.
 9. El fet de participar en aquest Fòrum pressuposa l’acceptació de les bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta per l’organització.

Per a més informació podeu adreçar-vos al CRP de la vostra zona.