Centre innovació i recerca

L’any 2019 es configura la primera unitat del Centre de Recerca, Innovació i Transferència del Coneixement a la demarcació de Tarragona, gràcies a la col·laboració interdepartamental dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Objectius del CRITC-Tarragona. 2021

Justificació del projecte CRITC-Tarragona

El CRITC té com a funcions, afavorir entorns per transferir coneixement de forma adequada que contribueixin a la competitivitat de l’economia del país.

El procès passa per disposar de centres tractors on fer recerca de solucions tant de processos productius com de metodologies formatives per facilitar l’adaptació permanent de les empreses als requeriments del mercat i posar a disposició el sistema la formació professional que necessita per afrontar l’evolució i transformació dels perfils professionals actuals i els que n’apareguin de nous.

Una agenda d’innovació intel·ligent de l’Administració pública hauria de permetre crear les condicions adequades per l’aparició de bones idees de valor. En aquest context pren sentit l’aparició d’infraestructures que estimulin la innovació i donin suport als projectes innovadors.

Intervenir en àrees estratègiques específiques fomentant la competitivitat de les nostres empreses i el creixement econòmic que generarà els beneficis i els ingressos fiscals per fer el retorn de la inversió i garantir el benestar de la nostra societat

Missió, visió del CRITC

MISSIÓ: ajudar, assessorar i donar suport als centres de formació, empreses, agents territorials, proveïdors i consumidors a través de l’actualització dels
ensenyaments de Formació Professional, la recerca tecnològica i de processos productius, la innovació i la transferència de coneixement tot promovent les
connexions i relacions entre tots ells.

VISIÓ: pretenem ser un Centre que proporcioni un àmbit col·laboratiu d’ampli abast que respongui positivament als requeriments i expectatives de l’entorn
educatiu, social, empresarial i institucional i que esdevingui, en el temps, pol d’innovació i capacitat creativa que posibili proveir tant de recursos pedagògics i eines metodològiques per la Formació Professional com d’espais per la recerca i l’experimentació en l’entorn empresarial i de serveis.

Valors :

 1. Compromís de promoure la recerca, innovació i transferència de
  coneixement als sectors docent, econòmic, productiu i de serveis.
 1. Adaptabilitat al canvi en metodologies formatives i a les noves
  tecnologies.
 2. Foment de la revisió operativa i la millora contínua.
 3. Compromís en la recerca de solucions eco-innovadores i d’economia verda
  i circular.
 4. Atenció a la ciutadania i al teixit socioeconòmic.

Objectius estratègics

A. Actualitzar els ensenyaments d’FP.
A1 Investigació de mètodes i processos d’ensenyament-aprenentatge en FP al llarg de la vida.
A2 Potenciació d’un marc d’excel·lència en la ges;ó dels centres d’FP.
A3 Donar suport a l’actualització professional del professorat d’FP.
A4 Adequar l’oferta formativa a les necessitats reals del territori.

B. Fer recerca tecnològica.
B1 Vigilància estratègica i competitiva d’innovacions tecnològiques d’aplicació
a la formació tècnica i pràctica en Formació Professional.
B2 Investigació de materials , processos productius i noves aplicacions als
sectors productius preferents en els àmbits d’actuació del Centre de Recerca
Innovació i Transferència de Coneixement.

C. Contribuir al desenvolupament econòmic.
C1 Impulsar noves aplicacions als sectors productius preferents en els àmbits d’actuació del CRITC.
C2 Foment de solucions de l’economia circular i sostenible.
C3 Estructurar les relacions amb les empreses i prestar-hi serveis.
C3.1 Suport al desenvolupament de la Cartera de Serveis i Projectes dels centres d’FP.
C3.2 Impuls a la transferència del coneixement cap a les empreses.
C3.3 Priorització de les àrees i objectius desenvolupats als plans estratègics del Govern, locals i sectorials.
C4. Actualització , tot preveient el futur i avançant cap el futur, recursos i
coneixements amb necessitats reals dels sectors , productius, socials i
econòmics.
C5. Difondre i col·laborar en la aplicabilitat de les noves tecnologies dins el teixit empresarial i en especial a la PIME i a les micropimes .

D. Promoure l’intercanvi internacionals i del territori entre els agents de l’FP.
D1 Suport a projectes internacionals on hi participin centres de Formació
Professional.
D2 Foment de les relacions entre els diferents agents dins de l’àmbit territorial, locals i nacionals i internacional.
E. Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Formació Professional
E1 Difondre les objectius de Desenvolupament Sostenible amb les seves metes específiques i els indicadors pertinents per formar persones coherents amb els valors i principis dels ODS.
E2 Recolzar la incorporació dels ODS als currículums de la Formació Professional.
E3 Associar els ODS als diferents ensenyaments professionals.
E4 Afavorir les accions (projectes, formacions, etc ) que desenvolupin els ODS