Pioneres del CET

La mujer pionera de la Laboral de Tarragona
Xavier Fernández José- Diari de Tarragona – edició 5 de desembre de 2021.

Alicia Valero, a l’esquerra, en 1978. Fou la primera dona en llicenciar-se a la Universitat Laboral en Enginyeria Electrònica. Foto cedida per Alicia Valero

Oferta de treball

EDU231821 – Tècnic/a especialista de cuina, laboral C1
Complex Educatiu de Tarragona del Departament d’Educació

Període de vigència: 20/05/2021 – 31/05/2021
Categoria: Administració
El Departament d’Educació té la necessitat de cobrir un lloc de tècnic especialista de cuina, per un contracte de relleu, per jubilació parcial de la
persona titular, fins el 3 de febrer de 2024, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.

Descripció del lloc

 • Nom del lloc: Tècnic/a especialista de cuina
 • Unitat: Campus Educatiu de Tarragona
 • Ubicació: Tarragona, Autovia de Salou, s/n 43006 Tarragona
 • Subgrup i nivell: C1
 • Tipologia lloc: laboral
 • Jornada: parcial – 30 h
 • Horari: torns (segons calendari laboral de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona)

Requisits de participació

Personal que compleixi els següents requisits:

 • Titulació: exigida segons l’article 19 del VI Conveni Únic del personal laboral, pel grup C: títol de batxillerat, títol de tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic/a especialista corresponent a Formació Professional de 2n grau, o equivalent
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
 • Estar en situació d’atur o millora d’ocupació.

L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Complir amb els requisits de l’article 56 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

Funcions

 • Programar menús variats i nutricionalment equilibrats.
 • Elaborar els àpats diaris prèviament establerts.
 • Elaborar àpats especials, quan s’escaigui, per a usuaris amb necessitats específiques (per trastorns gastrointestinals lleus, per intoleràncies o
  al·lèrgies alimentàries, etc.).
 • Programar les comandes i coordinar-se amb la direcció del centre, o amb la persona en qui es delegui, per efectuar-les i per supervisar-les.
 • Tenir cura de les instal·lacions, aparells i utensilis de la cuina i del menjador i proposar el seu arranjament o substitució, quan escaigui.
 • Conservar i manipular els aliments en perfectes condicions sanitàries i mantenir l’àrea de treball en condicions òptimes d’higiene i seguretat.
 • Supervisar la neteja de la maquinària i els estris de cuina
 • Donar suport en la coordinació del personal de cuina, ajudants de cuina i de serveis general de neteja per assegurar el desenvolupament de
  les seves funcions amb alt grau de responsabilitat, iniciativa i autonomia per assegurar la qualitat del servei de cuina.

Aspectes a valorar

 • Formació vinculada en l’àmbit de l’hoteleria i gastronomia:
  • Direcció de Cuina, CFGS.
  • Tècnic/a en cuina i gastronomia, CFGM
 • Experiència en el sector de la restauració i en menjadors de centres escolar, alberg, centres penitenciaris, etc.
 • Experiència en cuines tipus càtering.
 • Coneixements de dietètica i nutrició.
 • Coneixements sobre manipulació d’aliments, seguretat alimentària basada en el sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de control
  crítics), sobre al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.
 • Coneixements mitjans de les eines ofimàtiques de tractament de la informació escrita, la informació numèrica i les dades.
 • Carnet de conduir B1

Forma d’ocupació del lloc

Mobilitat funcional o interinatge.

Procediment

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç: FORMULARI.

En aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal (cal identificar el fitxer amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvpersonal”) i, si és possible, el currículum que genera ATRI (cal identificar el fitxer amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri”). En el currículum personal cal que
hi consti una breu descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats dins i fora de la Generalitat.

Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al
correu electrònic següent: provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte. No es valoraran les sol·licituds que no arribin
mitjançant el formulari esmentat

Un cop analitzats els currículum, les persones participants poden ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el
vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el
dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no
publicació.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de maig de 2021.

Calendari escolar

IMPORTANT:

Els serveis de residències i educatius del Complex Educatiu de Tarragona TORNEN A INICIAR els seu treballs en base a les possibilitats que ofereixen les mesures preventives de protecció del coronavirus SARS-CoV-2. Per a més informació, recomanem que us informeu en els següents canals oficials de cada un dels centres, ja que les mesures poden variar entre uns i d’altres:

Un, dos, tres… Comencem!

Iniciar un nou curs, conèixer gent nova, fer amics, posar-se en forma, aprendre coses noves, no perdre’s cap  partit, veure totes les sèries possibles, estudiar, voltar i divertir-nos… Aquests i molts més són alguns dels objectius que es planteja l’alumnat resident per aquest curs que acabem d’encetar.

Amb la tardor i la fi de l’estiu comença un període de canvis que propicien l’adquisició de nous hàbits. Però per poder assolir l’èxit, és necessari tenir constància i treballar de valent. Nosaltres, hem començat amb moltes ganes i energia i estem molt satisfets de l’inici de curs, ple de feina però profitós!

Com a personal adreçat al benestar dels residents, procurem oferir serveis i activitats que facilitin l’adaptació a la residència, als nous centres educatius, a la coneixença de noves persones… busquem canals de comunicació i noves activitats engrescadores per a tothom. Aquests dies estem planificant l’agenda d’activitats de lleure del primer trimestre.

Fa uns dies que hem obert el gimnàs, on podeu trobar un monitor que us prepararà una taula de treball i us guiarà en l’ús de la maquinària. Passeu a fer-hi una ullada i ja ens dieu.

I vosaltres què, quins són els vostres objectius per aquest curs? Quines activitats us agradaria que s’oferissin a les residències? Com us agrada passar l’estona? Us llegim!

Seguretat i vigilància

Servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona (codi expedient CET-01-2019)

En data 5 de juliol de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona.

Podeu accedir a la documentació i tota la informació sobre la licitació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=49456194&reqCode=viewCn

Tota la informació sobre la licitació es publicarà al Perfil de Contractant de la seu de la plataforma electrònica de Contractació Pública.

Túnel rentaplats

Subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex Educatiu de Tarragona (CET-48-2019)

En data 11 de juliol de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex Educatiu de Tarragona (en endavant, “CET”), que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la màquina anterior, l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada en funcionament.

Podeu accedir a la documentació i tota la informació sobre la licitació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=49843923&lawType=2

Tota la informació sobre la licitació es publicarà al Perfil de Contractant de la seu de la plataforma electrònica de Contractació Pública.