Descobrim el Campus

El proper 17 d’octubre farem una passejada pel recinte del CET on descobrirem els racons del recinte i  algunes de les seves curiositats.

Per a participar-hi, només us heu d’apuntar a l’oficina de direcció de la residència D’Ors.

Els dimarts, fem teatre

Si voleu formar-ne part, passeu per l’oficina de Direcció de l’edifici d’Ors i us n’explicarem el funcionament.

Les residències del Complex Educatiu tenen una tradició teatral molt arrelada, en aquest post us en fem cinc cèntims.

L’Espai de l’Estudiant

Us compartim el recull de premsa corresponent a l’Espai de l’Estudiant de Valls dels dies 8 i 9 de març.

DIARI MÉS, 12 DE MARÇ DE 2018

Reconeixeu a algú de la imatge? 

Doncs han utilitzat la mateixa fotografia per les següents notícies:

Activar el cos

Classes, deures, ordinador, videojocs, televisió, telèfon… Passem moltes hores al dia asseguts i això repercuteix negativament en la nostra salut: la musculatura s’atrofia, el son i el sistema digestiu se’n ressenten…

Per això, sempre recomanem als nostres alumnes practicar una mica d’esport, que s’activin.  I donem gràcies a l’exclusiva ubicació de les nostres residències que ens ofereixen moltes opcions per viure d’una manera més saludable:

 • Amplis espais verds per córrer o anar en bici (en tenim en servei de préstec per als alumnes residents)
 • Instal·lacions esportives
 • Gimnàs
 • Diferents clubs esportius que programen activitats a les instal·lacions del Complex, com per exemple el Club de Rugby de Tarragona.

A més a més, l’equip de tutors de residències sempre està disposat a organitzar activitats disteses i saludables a demanda dels alumnes. Per exemple:

 • Classes de dansa
 • Futbol sala (troba’ns els dilluns i dimecres de 18h. a 20h. a les pistes bessones)
 • Bàsquet
 • Tenis taula
 • Tallers d’alimentació saludable
 • Campionats
 • I moltes més!

Encara estàs dubtant? Consulta els beneficis de l’activitat física aquí!

Activitats en lleure

Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu de Tarragona proposen un ventall d’activitats de lleure en funció de la demanda dels seus  residents. Això és gràcies al caràcter únic de les Residències d’Estudiants, ja que té la seva base en l’atenció que reben els alumnes. Viure a les Residències no és només allotjar-s’hi, sinó gaudir, a més, d’un conjunt de serveis orientats al benestar i creixement de les persones.

OFERTA D’ACTIVITATS PROPOSADES PEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ EN EL LLEURE DE LES RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS

ACTIVITATS EN EL LLEURE

 • Tornejos: de futbol sala, tennis taula, futbolí, billar
 • Grup musical
 • Tallers de cuina: panellets, sushi, tiramisú, pizza o pastís de xocolata entre d’altres.
 • Concursos: de fotografia, de disfresses…
 • Classes de ball: salsa, baxata o zumba.
 • Grup de teatre
 • Tallers de manualitats: màscares, bisuteria, automaquillatge, punt de mitja…

ACTIVITATS FORMATIVES

 • Cursos en habilitats personals i professionals:
  • Motivació i Lideratge
  • Comunicació
  • Tècniques de negociació i resolució de conflictes
 • Tallers de dieta equilibrada
 • Tallers de recerca de feina
 • Tallers sobre l’ús i l’abús de les xarxes socials
 • Tallers de sexualitat
 • Tallers de substàncies perjudicials per la salut

Els nostres alumnes no s’avorreixen pas!

Seguiu-nos per estar al dia de les notícies.

Manteniment instal·lacions

Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoil del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017 (Expedient CET-02-2017)

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona

c.2) Domicili: Autovia de Salou s/n

c.3) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 556 105

c.5) Telefax:

c.6) Correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.complexeducatiudetarragona.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d’expedient: CET-02-2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoli del Complex Educatiu de Tarragona

c) Lloc d’execució/lliurament:

c.1 Domicili: Autovia de Salou s/n

c.2 Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2017, o data de la signatura del contracte, fins al 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 50720000-8

3. Tramitació i procediment

a)    Tramitació: ordinària i anticipada

b)    Procediment: obert

c)    Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte (VEC): 103.400 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net:      47.000 euros (IVA exclòs)

Import total:    56.870 euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

Per poder participar en aquesta licitació, les empreses han de presentar (en el sobre A) un certificat o diligència emès pel Complex Educatiu de Tarragona, en el que acrediti que un tècnic competent en la matèria ha visitat les instal·lacions objecte del contracte i n’ha comprovat l’estat real.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació*: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona (Horari: de 9.00 h. a 14.00 h.)

c.2)Domicili, localitat i codi postal: l’esmentat al punt 1) c 2) d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant el fax o el correu electrònic que s’esmenten en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants o millores: sí quant a major freqüència de treball i  prestacions addicionals a les descrites en el plec de prescripcions tècniques, sense increment de cost.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

 * Les ofertes es podran presentar fins el dia 15 de desembre de 2016 a les 14.00h al Complex Educatiu de Tarragona

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Domicili: Autovia de Salou s/n

c) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Data i hora: set dies naturals comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 12 h.

Nota informativa: Està previst que l’obertura del sobre B sigui el dia 22 de desembre de 2016 a les 9.00 hores al Complex Educatiu de Tarragona.

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació: http://www.complexeducatiudetarragona.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

Nota informativa: L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-02-2017 del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, gas i dipòsit de gasoli del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dimecres dia 11 de gener de 2017, a les 9.30 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Tarragona, 1 de desembre de 2016

La directora de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Sílvia Rodes Guedes

Resolució adjudicació contracte

Acta de la Mesa de Contractació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Informe tècnic

Quadre de puntuacions (tècnica i econòmica)

Resolució d’inici i aprovació de l’expedient de contractació

COMPOSICIÓ DE LA MESA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Servei de papereria

Servei de papereria del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017

1. Entitat adjudicadora

 • Centre i localitat que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Centre: Complex Educatiu de Tarragona
  • Domicili i codi postal: Autovia de Salou s/n
  • Telèfon: 977 556 105
  • Fax: 977 556 323
  • correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat
  • Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
 • Número d’expedient: CET–03-2017

2. Objecte del contracte

 • Tipus de contracte: Contracte de serveis
 • Descripció: Servei de papereria del Complex Educatiu de Tarragona
 • Lloc d’execució:
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006
 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017
 • Admissió de pròrroga: Si
 • CPV: 30199000-0

3. Tramitació i procediment

 • Tramitació ordinària
 • Procediment obert simplificat
 • Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.

4. Valor estimat del contracte

 • 3.850.- € (correspon al preu del cànon anual del termini d’execució del contracte, més les possibles pròrrogues, més les possibles modificacions)

5. Pressupost base de licitació

 • L’import del cànon anual: 1.750.- €
 • La determinació del preu de l’oferta econòmica és el preu de mercat. Els imports a oferir són unitaris segons consten en les relacions de preus de l’annex A del Plec de prescripcions tècniques.

6. Garantia

 • Equivalent a l’import d’un trimestre del cànon (525.- €) per compensar les despeses per l’ús de les instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua, gas, electricitat), d’acord amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques.

7. Requisits del contractista

 • Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes

 • Data límit de presentació: 23 de desembre de 2017
 • Lloc de presentació:
  • Horari de 09.00 h a 14.00 h
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006

Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, des de l’obertura de les ofertes.

Tarragona, 9 de desembre de 2016

Resolució adjudicació contracte

Resolució d’inici i aprovació d’un expedient de contractació

Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques

Acta de la Mesa de Contractació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona núm. 3

Informe tècnic

Quadre de puntuacions (proposta tècnica i econòmica)

Nota informativa: L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-03-2017 del contracte de serveis de papereria del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dilluns dia 16 de gener de 2017, a les 9.30 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

Nota informativa: Es modifica la composició de la mesa de contractació de la següent manera:

PRESIDENTA Sra. Mireia Viñals Luque

VOCAL 1 Sr. Julio Elgarrista Aragones

VOCAL 2 Sra. Sílvia Reig Boronat

VOCAL 3 Sra. Nuria Riambau Virgili

VOCAL 4 Sra. Irene Alvarez Moya

El vocal 4 també actuarà com a secterària de la Mesa.

Seguretat i vigilància

Servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona (Expedient CET-01-2017)

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

c.2) Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.3) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 556 105

c.5) Telefax:

c.6) Correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.complexeducatiudetarragona.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 d’abril de 2016

d) Número d’expedient: CET-01-2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de vigilància i seguretat del Complex Educatiu de Tarragona

c) Lloc d’execució/lliurament:

c.1 Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.2 Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2017, o data de la signatura del contracte si és posterior, fins al 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: sí

f) CPV: 79714000-2

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada

b) Procediment: obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte: 354.838,95 €, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 161.290,43 euros (IVA exclòs)

Import total: 195.161,42 euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil. En el cas de que la publicació de l’anunci al DOGC sigui posterior al dia 11 de maig de 2016, el termini per presentar la documentació quedarà prorrogat automàticament fins que s’hagi complert el termini de 15 dies naturals d’exposició al DOGC. La data de tramesa de l’anunci al DOUE és 18 de març de 2016.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (Horari: de 09 h. a 14 h.)

c.2) Domicili, localitat i codi postal: Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de millores: sí quant a propostes organitzatives per prestar el servei.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Autovia de Salou s/n

c) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Data i hora: 3 de maig de 2016. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil. En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de proposicions. En el cas de que la publicació de l’anunci al DOGC sigui posterior al dia 11 de maig de 2016, el termini per fer l’obertura de la documentació del sobre B quedarà prorrogat fins que s’hagi complert el termini de 15 dies naturals d’exposició al DOGC.

e) Hora: 12 h.

Nota: es modifica el lloc d’obertura del sobre B, que serà als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona.

Adreça: Carrer Sant Francesc, 7

Localitat i codi postal: 43003 Tarragona

Data i hora: 3 de maig de 2016 a les 12 hores

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació: www.complexeducatiudetarragona.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Tarragona, 18 de febrer de 2016

Sílvia Rodes Guedes

Directora de l’òrgan de gestió del Complex Educatiu de Tarragona

COMPOSICIÓ DE LA MESA

Nota: Es modifica la composició de la mesa de contractació de la següent manera:

PRESIDENTA Sra. Regina Fornós Fàbregues

VOCAL 1 Sr. Jaume Escudé Pallarés

VOCAL 2 Sra. Teresa Ordobàs Martínez

VOCAL 3 Sra. Laura Castel Fort

VOCAL 4 Sra. Eva Marin Rodao

SECRETÀRIA Sra. Mireia Viñals Luque

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Nota: Modificació del PPT a l’apartat “IMPORTS UNITARIS, IVA EXCLÒS” de la pàgina 6 .

On diu:

” L’import de sortida per hora és de 14,41 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en dia laborable i 15,27 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en diumenges i festius. Pel que fa a les hores nocturnes, el preu de sortida per hora és de 15,49 € IVA exclòs per a dies laborables i  16,35 € IVA exclòs per a diumenges i festius.

    · Auxiliar de vigilància diürn caps de setmana i festius.

Per al 2017, s’estima un volum de 1.508 hores diürnes,  corresponents als dies de cap de setmana i festius.

L’import de sortida per hora és de 12,54 € IVA exclòs per als caps de setmana i dies festius.”

Ha de dir:

“L’import de sortida per hora és de 14,59 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en dia laborable i 15,45 € IVA exclòs, per a les hores diürnes en diumenges i festius. Pel que fa a les hores nocturnes, el preu de sortida per hora és de 15,67 € IVA exclòs per a dies laborables i  16,53 € IVA exclòs per a diumenges i festius.

    · Auxiliar de vigilància diürn caps de setmana i festius.

Per al 2017, s’estima un volum de 1.508 hores diürnes, corresponents als dies de cap de setmana i festius.

L’import de sortida per hora és de 12,82 € IVA exclòs per als caps de setmana i dies festius.”

Nota informativa:

L’obertura dels sobres C corresponents a l’expedient CET-01-2017 del contracte de serveis de vigilància i seguretat al Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dilluns dia 11 de juliol de 2016, a les 12.00 hores, a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona).

Comunicació obertura sobre C

Anunci DOGC Núm. 7091 – 4.4.2016

Anunci BOE Núm. 80 – 2.4.2016

RESOLUCIÓ

Servei de Bar

Servei de Bar – Cantina del Complex Educatiu de Tarragona, de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 (Expedient CET-3-2016)

 1. Entitat adjudicadora
 • Centre i localitat que tramita l’expedient: Complex Educatiu de Tarragona
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Centre: Complex Educatiu de Tarragona
  • Domicili i codi postal: Autovia de Salou s/n
  • Telèfon: 977 556 105
  • Fax: 977 556 323
  • correu electrònic: gerent@complexeducatiudetarragona.cat
  • Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
 • Número d’expedient: CET – 03 – 2016
 1. Objecte del contracte
 • Tipus de contracte: Contracte de serveis
 • Descripció: Servei de Bar-cantina del Complex Educatiu de Tarragona
 • Lloc d’execució:
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006
 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016
 • Admissió de pròrroga: Si
 • CPV: 55510000-8
 1. Tramitació i procediment
 • Tramitació ordinària
 • Procediment negociat especial
 • Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.
 1. Valor estimat del contracte
 • No escau
 1. Pressupost base de licitació
 • Imports unitaris: segons consten en les relacions de preus de l’annex A del Plec de prescripcions tècniques.
 1. Garantia
 • Equivalent a l’import d’un trimestre del cànon per compensar les despeses per l’ús de les instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua, gas, electricitat), d’acord amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques.
 1. Requisits del contractista
 • Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.
 1. Presentació de les ofertes
 • Data límit de presentació: El dia 13 d’octubre de 2015 fins a les 14:00 hores. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
 • Modalitat de presentació: presencial
 • Lloc de presentació:
  • Horari de 09.00 h a 14.00 h
  • Domicili: Autovia de Salou s/n
  • Localitat i codi postal: Tarragona 43006

Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, des de l’obertura de les ofertes.

Tarragona,  28 de setembre de 2015

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

RESOLUCIÓ