Incorporació a la residència

PER INCORPORAR-SE A LA RESIDÈNCIA ÉS D’OBLIGAT COMPLIMENT:
– EMPLENAR I SIGNAR DEGUDAMENT ELS DOCUMENTS DEL FORMULARI D’INCORPORACIÓ
– PORTAR UNA FOTO MIDA CARNET
– PORTAR EL RESGUARD DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
– LLIURAR EN EFECTIU 100,00 € EN CONCEPTE DE DIPÒSIT O FIANÇA.

a) Formularis d’incorporació

Cal que el resident, o els seus representants legals en els cas dels menors d’edat, EMPLENEU ELS FORMULARIS, ELS IMPRIMIU I SIGNEU. Aquests documents els haureu de lliurar el dia de la incorporació al personal de residència. 

 1. Compromís de compliment de la normativa i de rescabalament de danys
 2. Drets d’imatge (Pels drets d’imatge es considera majoria d’edat als 14 anys)
 3. Autorització de seguiment acadèmic
 4. Autorització de sortides del Campus en horari de lleure (només pels menors d’edat)
 5. Dades de Salut

Formularis d’incorporació dels alumnes menors d’edat

Formularis d’incorporació dels alumnes majors d’edat

b) Dades de salut

Qualsevol informació rellevant que requereixi necessitats d’atenció o serveis adaptats per motius de salut o consciència, per tal de garantir la confidencialitat de les dades personals i mèdiques, caldrà que us poseu en contacte amb el servei d’infermeria: cet_infermeria.educacio@gencat.cat

Dia d’incorporació a la residència

El mateix dia que els instituts del Campus comencin el curs acadèmic 2024-25, les Residències d’Estudiants obriran les seves portes per rebre els alumnes residents.

La data prevista d’incorporació és el dijous dia 12 setembre a partir de les 8:00 del matí. S’atendrà els alumnes per rigorós número de citació i/o tanda.

Material que cal portar per instal·lar-se a l’habitació

 • Roba de llit (mesures del llit 200 x 90 cm):
  • OBLIGATORI: protector de matalàs (impermeable)
  • nòrdic
  • llençols
 • Cadenat per l’armari
 • Estris per la higiene i cura personal
 • IMPORTANT: Tots aquells estris que poden facilitar l’ordre en l’organització de l’espai: regletes d’endolls, cistella de roba bruta, penjadors, capses per desar-hi objectes personals, etc.

a) Comprovació de la documentació

El personal de la residència comprovarà que tota la DOCUMENTACIÓ que es requereix (Formularis d’incorporació + Fotografia + Resguard de matrícula + Recollida de 100,00€ de fiança) estigui ben emplenada i signada.

IMPORTANT   NO ES DONARÀ L’HABITACIÓ SI FALTA ALGUN D’AQUESTS REQUISITS

b) Lliurament de la clau i graella de l’estat de l’habitació

Un cop comprovada la documentació se’ls lliurarà la clau i una graella on hauran de fer constar l’estat en el que es troba l’habitació. Aquest full, degudament complimentat i signat, s’haurà de retornar al personal de direcció abans de les 21:00 hores del mateix dia de la incorporació.

c) Reunió informativa pels residents

A les 21:00 hores es durà a terme la primera assemblea de residents. L’assistència és OBLIGATÒRIA. En aquesta reunió es presentarà l’equip de tutors de residència i es concretaran els aspectes més significatius de la vida residencial.
Tot resident té l’obligació de conèixer i complir la NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA.
Cal que el resident es descarregui i imprimeixi l’Extracte de la normativa interna de la Residència d’Estudiants. Se l’ha de llegir i ser-ne coneixedor per tal d’incorporar-se a la residència. És imprescindible portar-la a la reunió de l’Assemblea de residents per poder parlar i concretar-ne els aspectes més rellevants.