Normes d’Organització i Funcionament

Les Normes d’Organització i Funcionament dels Centres (NOFC) són un instrument d’organització i gestió que recull el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adopten per fer possible el treball educatiu i de gestió. Permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en la Planificació General Anual (PGA), explicita la formalització de l’estructura organitzativa i en reglamenta el seu funcionament.

Les NOFC han de ser un instrument útil per aconseguir un model de persona lliure que exerceix la solidaritat i el respecte cap a les persones, les instal·lacions i els béns col·lectius. Per tant, haurà de fer possible l’’educació per la llibertat, la responsabilitat, l’autonomia i la participació, tot vetllant per la formació integral de l’alumnat.

Tenen com a finalitat:

  • Regular els aspectes bàsics d’organització i funcionament de les Residències d’estudiants.
  • Establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents membres que formen la comunitat residencial.
  • Garantir la convivència i l’ordre residencial.
  • Vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de tots els membres de les Residències d’estudiants.
  • Regular el procediment per la resolució de conflictes.
  • Establir el règim disciplinari, el procediment sancionador i les mesures correctores adients.