Preus públics

Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el Departament d’Educació de la Generalitat ofereix als estudiants de secundària postobligatòria de tot Catalunya que, per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, venen a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten d’aquest servei en el període lectiu.

Qui pot ser alumne resident?

 • Alumnes d’ensenyaments de secundària postobligatòria
 • Alumnes universitaris

Criteris d’admissió per ser alumne/a resident:

 • Estar matriculat en un centre del Campus Educatiu de Tarragona o en altres centres docents de la demarcació de Tarragona.
 • Ser menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
 • No haver estat sancionat per la Gerència del Campus Educatiu amb una falta molt greu.

Condicionants:

L’acceptació de la condició d’alumne resident comporta explícitament que:

 • L’alumne/a facilitarà l’accés a la informació acadèmica necessària per poder valorar el seu rendiment i evolució acadèmica.
 • L’alumne/a es compromet a complir les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, en cas contrari, el/la director/a de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu, a proposta de la Gerència, tindrà la potestat de rescindir el contracte.

Preus

Els preus públics pel servei de residència i pels serveis complementaris s’estableixen en l’ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm. 7461 de data 26.9.2017)

Serveis i prestacionsPreu
ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE PENSIÓ COMPLERTA de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic

Inclou de dilluns a dinar fins a divendres a dinar.
La residencia obrira els dilluns, o despres de festius, a les 07:30h. del matí tancarà els divendres, o altre dia previ a un festiu, a les 16:00h.
3.377,00€
Servei complementari d’HABITACIÓ INDIVIDUAL

Aquest servei està destinat prioritariament als alumnes que no gaudeixen de cap tipus d’exempció o bonificació.
Un cop resolt el procés de reconeixement de les exempcions i bonificacions, si resten habitacions individuals lliures, els alumnes que gaudeixin d’aquestes podran sol·licitar-les sota els criteris que anualment estableixi la Gerència del Campus Educatiu.
440,00€
Servei complementari d’ALLOTJAMENT DURANT TOTS ELS CAPS DE SETMANA DEL CURS ACADÈMIC *

Aquest servei es per a alumnes majors d’edat i no inclou cap àpat, nomes el dormir de divendres a diumenge, quedant exclosos els ponts.
*Per fer efectiu aquest servei hi ha d’haver un minim de 10 usuaris que ho solicitin
880,00€
Servei complementari d’INCORPORACIÓ EN DIUMENGE

Inclou el dormir del diumenge i l’esmorzar del dilluns, durant tot el curs academic. L’hora d’incorporacio al centre els diumenges/festius sera a partir de les 19.30h.
440,00€
Complement d’allotjament de CAP DE SETMANA ESPORADIC

Aquest servei es per alumnes majors d’edat, nomes inclou domtir de divendres a diumenge i resmorzar del dilluns. Per sol.licitar aquest servei ha d’estar en funcionament.
38,50€
Complement d’INCORPORACIÓ EN DIUMENGE

Aquest servei inclou el dormir del diumenge i l’esmorzar del dilluns. L’hora d’incorporació al centre serà a partir de les 19.30 hores.
16,50€
Tots aquests preus tenen inclòs el 10% d’IVA

La durada de les prestacions de la plaça de residència i els serveis complementaris corresponen al període lectiu del curs, segons l’Ordre anual que publica el Departament d’Educació, per la qual s’estableix el calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Els dies de lliure disposició que contempla el calendari escolar dels instituts del Campus tenen la consideració de festius, per tant les residències d’estudiants romandran tancades.

La residència obrirà els dilluns, o després de festius, a les 7.30 hores del matí i tancarà els divendres, o altre dia previ a un festiu, a les 16.00 hores.

Durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, la residència d’estudiants romandrà tancada.

Formes de pagament

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei, sense perjudici que es pugui exigir l’anticipació o dipòsit previ de l’import total o parcial.

Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

El pagament fraccionat serà aplicable al preu públic per allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i es podrà dur a terme de la següent manera:

 • 20% de l’import en el moment de la formalització del contracte: 675,40 €
 • 40 % de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic: 1.350,80 €
 • 40 % de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic: 1.350,80 €

Els complements per habitació individual, per caps de setmana i per incorporació en diumenges al vespre s’hauran d’abonar en la seva totalitat a l’inici de la prestació del servei. Els alumnes que rebin bonificació o exempció no poden sol·licitar el servei complementari d’habitació individual.

Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d’estar al corrent de cadascun dels pagaments.

En cas que es produeixi una baixa abans de la fi de curs escolar no es retornaran les quantitats ja abonades, tret que existeixi algun motiu que ho justifiqui i que caldrà acreditar davant la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

Les baixes voluntàries no donaran dret a la devolució de les quantitats ja abonades.

Normativa reguladora

 • ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm.7461 de data 26.9.2017)