Seguretat i vigilància

Servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona (codi expedient CET-01-2019)

En data 5 de juliol de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona.

Podeu accedir a la documentació i tota la informació sobre la licitació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=49456194&reqCode=viewCn

Tota la informació sobre la licitació es publicarà al Perfil de Contractant de la seu de la plataforma electrònica de Contractació Pública.