CFA Teresa Massanès

La Formació d’Adults

L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.

Oferta educativa

  • Ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francès)
  • COMPETIC
  • Formació instrumental
  • Educació secundària per a les persones adultes
  • Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
  • Preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25anys).

Accés

  • Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.
  • Al curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixen durant l’any natural en què inicien el curs.
  • Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.
  • Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres,consulteu l’import en el centre corresponent